Polityka prywatności

Lornetka Non Profit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 1. Definicje

1.1. Administrator –  Lornetka Non Profit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaniewie

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.5 Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

1.6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://zwedzonenaturze.pl

 

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

2.1. Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

2.2. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

2.3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna

Adres: Lornetka Non Profit Sp. z o.o., Kaniewo 41, 87-890 Lubraniec

 • poczta elektroniczna

Adres email: catering@zwedzonenaturze.pl

 

 1. Cele przetwarzania danych

3.1 Dane osobowe osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu:

 1. rejestracji w Serwisie;
 2. zawierania umów za pośrednictwem Serwisu,
 3. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
 4. wypełniania zobowiązań Administratora w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu;

3.2. W celu:

 1. rejestracji w Serwisie – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – e-mail, adres IP
 2. dostosowania diety do indywidualnych potrzeb – adres e-mail, imię i nazwisko,…………
 3. realizacji zawartej umowy i przesłania wybranej diety – imię i nazwisko, adres dostawy, adres IP, e-mail, numer telefonu.
 4. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – wymienione w pkt 3.2. podpunkt 3;

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania

4.1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:

 • zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
 • niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której dane osobowe dotyczą przed zawarciem umowy (dostosowanie diet);
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

5.1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynosi maksymalnie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynęła płatność podatku w związku z umową zawartą za pomocą Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak tylko istnieć będzie podstawa prawna wskazująca na ich przetwarzanie, chyba że obowiązujące przepisy prawa będą nakazywały dłuższy okresu ich przechowywania.

5.2. Po upływie okresu przechowywania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

 

 1. Uprawnienia użytkownika.

6.1. Każda osoba, których dane dotyczą ma następujące uprawnienia:

6.1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych

6.1.2. prawo do uzyskania kopii danych

6.1.3. prawo do sprostowania danych

6.1.4. prawo do usunięcia danych

6.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania

6.1.6. prawo do przenoszenia danych

6.1.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

6.1.8. prawo wycofania zgody

6.1.9. prawo do skargi

6.2. Wnioski dotyczące realizacji praw użytkownika można złożyć za pomocą:

 • formy pisemnej

Adres: Lornetka Non Profit Sp. z o.o., Kaniewo 41, 87-890 Lubranice

 • poczty elektronicznej

Adres email: catering@zwedzonenaturze.pl

 

6.3. Wniosek powinien wskazywać czego dotyczy żądania poprzez określenie między innymi z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek oraz jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.

 

 1. Zabezpieczenie danych

 

7.1. Administrator dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom zabezpieczeń w zakresie korzystania z serwisu poprzez między innymi stosowanie wymagalnych prawem środków technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa danych a nadto stosuje niezbędne środki, które zapewniają zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemu usług przetwarzania.

7.2. Administrator prowadzi na bieżącą analizę ryzyka, aby zapewnić, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.

 

 1. Odbiorcy danych

8.1. Dane osobowe w związku z realizacją usług w serwisie mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT oraz płatności elektronicznych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

8.2. Dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.