Regulamin

Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług na portalu zwedzonenaturze.pl przez Lornetka Non Profit sp. z o.o.

 

 1. Definicje

 

Następującym wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie zostały przypisane następujące znaczenia:

Portal Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym zwedzonenaturze.pl, za pośrednictwem, którego Użytkownik może składać zamówienia na produkty lub usługi świadczone przez Usługodawcę.

Treść – komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika w Portalu Internetowym. Możliwość zamieszczania Treści służy wyłącznie tym Użytkownikom, którzy zarejestrowali Konto po zalogowaniu się na właściwym Koncie;

Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika;

Klauzule – zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na odpowiedniej stronie portalu zwedzonenaturze.pl, których Użytkownik udzielił Usługodawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie jako podmiot niezarejestrowany;

Konto – zbiór informacji przechowywanych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika oraz jego diet i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia na diety, zawierać Umowy Sprzedaży lub zamieszczać Treści;

Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika znajdujący się na stronie zwedzonenaturze.pl

Regulamin – niniejszy regulamin

Sprzedający lub Usługodawca – Lornetka Non Profit sp. z o.o., Kaniewo 41, 87-890 Lubraniec wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 861803, NIP: 8883147294, REGON: 387112963, kapitał zakładowy: 5.000 PLN.

Kupujący lub Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, korzystająca z usług

Dieta – przygotowane przez Sprzedającego systemy odżywiania się znajdujące się na portalu internetowym zwedzonenaturze.pl, które mogą również zostać dostosowane do indywidualnych potrzeba Użytkownika, zgodnie ze złożonym zamówieniem.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Portalu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 683). Na treść Umowy Sprzedaży składa się Zamówienie oraz niniejszy regulamin. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;

Usługa – usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) umożliwiająca złożenie Zamówienia przez Użytkownika, jak również zamieszczenie Treści w Portalu Internetowym;

Zamówienie – deklaracja woli kupna Diety uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu Internetowego (poprzez wypełnienie elektronicznego formularza w Portalu Internetowym lub wybór odnośnika z przygotowaną dietą), w sposób umożliwiający Usługodawcy identyfikację Użytkownika oraz precyzująca Dietę i miejsce jej dostawy.

 

 1. Zasady funkcjonowania portalu zwedzonenaturze.pl

 

 1. Sprzedający za pośrednictwem portalu zwedzonenaturze.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym zapewnia Kupującemu możliwość składania zamówień za pomocą formularza zamówienia oraz publikowania własnych opinii dotyczących diet.
 2. Użytkownik w trakcie składania Zamówienia zobowiązany jest wypełnić formularz elektroniczny, który jest dostępny w Portalu Internetowym poprzez wprowadzenie wymaganych przez zwedzonenaturze.pl danych koniecznych do identyfikacji Użytkownika oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 3. Użytkownik powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] w wypełnianym formularzu elektronicznym) treść niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik może także zarejestrować indywidualne Konto w portalu zwedzonenaturze.pl w ramach którego może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży, przejrzeć historię zawartych umów lub złożonych Zamówień, a także zamieszczać Treści lub przeglądać posiadane Diety.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialne za poprawność publikowanych na Portalu Internetowym Treści.
 6. Zakazane jest publikowanie na Portalu Internetowym Treści:

– zawierających wulgaryzmy lub zwroty mogące w jakiekolwiek sposób naruszać czyjąś godność;

– promujących strony internetowe lub produkty albo usługi nie oferowane przez Sprzedającego na Portalu Internetowym;

– naruszających zasady współżycia społecznego oraz ogólnie przyjmowanej Netykiety;

– nie dotyczących Diet.

 1. Usługodawca jest uprawniony do usuwania Treści naruszających Regulamin oraz trwałego usunięcia konta publikującego Treści niezgodne z Regulaminem.
 2. Umowa o świadczenie usług wygasa z chwilą, gdy:

– Użytkownik cofnie złożone w Portalu Internetowym Zamówienie poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji na Portalu w zakładce moje konto lub przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: catering@zwedzonenaturze.pl

– Umowa Sprzedaży zostaje wykonana przez strony;

– Użytkownik wprowadzi nieprawdziwe dane w formularzu lub dane uniemożliwiające odbiór Diety.

 1. Usługodawca prowadzi działalność wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.

 

 1. Zamówienie

 

 1. Wszelkie informacje zawarte w Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego w formie wiadomości e-mail.
 2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący wybiera Dietę spośród aktualnie oferowanych przez Sprzedawcę na stronie zwedzonenaturze.pl oraz podaje dane niezbędne do otrzymania Diety, tj. adres e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy, terminy dostaw, numer telefonu.
 3. Kupujący może również złożyć Zamówienie na dostosowanie wybranej przez niego Diety dostępnej na zwedzonenaturze.pl do indywidualnych potrzeb, co wymaga podania poza adresem e-mail, imieniem i nazwiskiem, terminów dostaw, numerem telefonów oraz adresem dostawy również dane w oparciu, o które dieta ma zostać zmieniona lub dostosowana do potrzeb Kupującego.
 4. Kupujący jest zobowiązany wskazać w Zamówieniu wszelkie dolegliwości zdrowotne, w tym nietolerancje pokarmowe i inne choroby lub dolegliwości, wymagające eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 5. W przypadku, gdy przekazane w zamówieniu dane są niekompletne, niezgodne z prawdą lub w jakikolwiek inny sposób niejasne Sprzedający skontaktuje się z Kupującym celem ich poprawienia.
 6. Zmiana lub modyfikacja oferty dostępnych na zwedzonenaturze.pl Diet, nie powoduje zmiany niniejszego Regulaminu.

 

 1. Dostawa Zamówienia

 

 1. Sprzedający będzie realizował Zamówienia najwcześniej w następnym dniu roboczym od dnia płatności określonego w Regulaminie, ale nie wcześniej niż po upływie 24h od otrzymania zapłaty za Zamówienie.
 2. Dostawa Zamówienia odbywa się w dni robocze w godzinach od 4:00 do 22:00
 3. W przypadku nieobecności Kupującego w ustalonym powyżej przedziale czasowym oraz miejscu dostawy, przygotowane Zamówienie zostanie udostępnione do odbioru w siedzibie Sprzedającego.
 4. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń losowych realizacja dostaw może zostać wstrzymana lub czasowo przesunięta, o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego przesyłając stosowną informację na podany w Zamówieniu adres e-mail.

 

 1. Cena i zapłata za Zamówienie

 

 1. Kupujący jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w chwili jego złożenia (w przypadku wyboru Diety bez modyfikacji) za pośrednictwem udostępnionego na zwedzonenaturze.pl systemu płatności elektronicznych (on-line) lub przelewu bankowego na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy.
 2. Ceny wskazane na zwedzonenaturze.pl są cenami brutto.
 3. Za dzień płatności uważany jest dzień roboczy w którym Sprzedający otrzyma potwierdzenie zapłaty od operatora systemu płatności elektronicznych lub otrzyma uznanie z tego tytułu na podanym w Zamówieniu rachunku bankowym.
 4. Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania realizacji złożonego Zamówienia do czasu otrzymania pełnej zapłaty należności objętych tym Zamówieniem.
 5. Kupujący, celem otrzymania faktury VAT za złożone Zamówienie, zobowiązany jest w tym Zamówieniu wskazać nazwę i adres płatnika faktury VAT oraz podać jego NIP, pod rygorem wystawienia paragonu fiskalnego.

 

 1. Zmiana lub anulowanie Zamówienia

 

 1. Kupujący ma prawo dokonania zmiany lub anulowania złożonego Zamówienia nie później niż do godziny 16:00 na dwa dni przed planowaną dostawą.

 

 1. Zgodnie z art. 38 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 

 1. Reklamacja

 

 1. Reklamacje związane z realizacją Zamówienia należy składać niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia.
 2. Reklamacje można złożyć:
 3. telefonicznie na numer 579 339 302
 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres catering@zwedzonenaturze.pl
 5. pisemnie na adres Kaniewo 41, 87-890 Lubraniec
 6. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej dane pozwalające na identyfikację Kupującego, złożonego Zamówienia oraz jego dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi.
 7. Sprzedający ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

 

 1. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia Usług, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług. Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, także po upływie wskazanego powyżej terminu.
 2. Użytkownik może wykonać prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług na adres korespondencyjny Usługodawcy lub e-mail: catering@zwedzonenaturze.pl
 3. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą.

 

 1. Pliki Cookie

 

 1. Podczas wizyty na stronie Portalu Internetowego automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników:

– adres IP,

– data i czas wizyty na stronie,

– typ systemu operacyjnego,

– typ i wersja przeglądarki internetowej,

– adres strony, z której użytkownik został przekierowany na stronę Portalu Internetowego oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania),

– rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.

 1. Portal korzysta z plików „cookies” w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych, reklamowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

 1. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń i rozstrzygania reklamacji

 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość:

 

 1. skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, które dostępne są: w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, b. skorzystania z systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 3. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

 

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Regulamin jest dostępny pod adresem zwedzonenaturze.pl/regulamin/.
 3. Żadna ze stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z zawartych umów.
 4. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Portalu Internetowym. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Usługodawcę poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Portalu.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupujących będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Kupującym lub Usługodawcą, a Użytkownikiem, nie będącym Konsumentem będą rozpatrywane przed sądem właściwym rzeczowo dla Sprzedającego.